Skip to main content
Aktualności

Termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

  2 lipca 2020

Termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

 Zbliża się termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (tj. osobie fizycznej lub osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dla spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 roku. Termin ten upływa z dniem 13 lipca 2020 roku.

Spółki objęte obowiązkiem zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, to:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Zgłoszenie do CRBR odbywa się drogą elektroniczną na stronie https://www.podatki.gov.pl/crbr/ i może go dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Zgłoszenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.