POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. „Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Różana 53, 02-569 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081910, NIP 5213177009, REGON 017450023 (dalej Kancelaria lub Administrator) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przekazywanych:
   • za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza rekrutacyjnego umieszczonych na stronie internetowej giplegal.pl (zwanej dalej Stroną WWW);
   • w przypadku kontaktu z Kancelarią, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
  2. Podstawy prawne, cel i okres przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię:
   1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody i w celu, w jakim ta zgoda została wyrażona. W przypadku korzystania z formularzy na Stronie WWW, podane dane są przetwarzane:
    1. w celu udzielenia odpowiedzi lub przekazania informacji w związku z wysłaniem formularza kontaktowego – w przypadku wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego;
    2. w celu dodania osoby, której dane dotyczą i jej CV do bazy rekrutacyjnej Administratora – w przypadku wypełnienia i wysłania formularza rekrutacyjnego.

    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
    Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   2. Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktowaniem się z Kancelarią/przez Kancelarię, osobiście lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, telefon, komunikatory, aplikacja Teams) są przetwarzane w związku ze sprawą, której dotyczy kontakt lub prowadzona korespondencja, w tym w celu w tym w celu utrzymywania relacji biznesowych z klientami Kancelarii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).
    W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej, tj. do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.
   3. W przypadku prowadzenia korespondencji lub innego rodzaju kontaktu osobistego lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikatory, aplikacja Teams) w związku z realizacją umowy zawartej z Kancelarią, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
    Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres realizacji Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub przewidziany ze względu na obowiązki archiwizacyjne. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy. Szczegółowa informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zawarciem umowy z Kancelarią, klient Kancelarii otrzymuje w związku z zawarciem umowy.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.
  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Kancelarii, oraz podmioty takie jak: podwykonawcy współpracujący przy wykonaniu Umowy, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, z którymi Kancelaria ma zawarte odpowiednie umowy. Odbiorcami danych mogą być także firmy kurierskie i operatorzy pocztowi. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Na zasadach określonych w RODO osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
   1. prawo żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;
   2. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania;
   3. prawo do przenoszenia danych osobowych.

   Ponadto, osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na podstawie wskazanych w pkt. 2 pkt b powyżej, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

  6. Niezależnie od powyższego osoby, których dane dotyczą, mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. W celu skorzystania z przysługujących praw, uzyskania dodatkowych informacji lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail rodo@giplegal.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Różana 53, 02-569, Warszawa.
  9. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Jednocześnie Administrator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie.

II. POLITYKA COOKIE

 1. Niniejsza Polityka Cookie jest skierowana do użytkowników korzystających ze strony internetowej giplegal.pl (zwanych dalej Użytkownikami).
 2. Administratorem strony internetowej giplegal.pl (dalej zwanej Stroną WWW) i administratorem plików Cookie jest „Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Różana 53, 02-569 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000081910, posiadającą numer NIP 5213177009, REGON 017450023 (dalej zwana Administrator).
 3. Administrator, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony WWW, utrzymania i monitorowania stanu bieżącej sesji Użytkownika, a także analiz, statystyk i audytu wyświetleń strony internetowej, korzysta z plików Cookies oraz systemu Google Analytics, tj. system analityki internetowej pozwalający na analizę ruchu na Stronie WWW.
 4. Pliki Cookie są to niewielkie fragmenty tekstu wysyłane przez serwer WWW do przeglądarki i odsyłane z powrotem przy kolejnym wejściu na witrynę przez Użytkownika. Pliki Cookie pozwalają na zapamiętywanie preferencji Użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookie: sesyjne, które są trwale usuwane w momencie zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki Użytkownika, aż do ich trwałego usunięcia.
 6. Podczas korzystania ze Strony WWW mogą być zbierane następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 7. Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę lub może jej nie udzielić poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki, z której korzysta przy przeglądaniu Strony WWW. Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom usuwanie plików cookies z ich komputerów lub wyłączenie opcji ich przyjmowania. Blokowanie plików cookies umieszczanych przez Stronę WWW może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Strony WWW. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji „help” danej przeglądarki.
 8. Poprzez naciśnięcie „Zgoda” lub dalsze aktywne korzystanie ze Strony WWW, bez zmian ustawień cookies w przeglądarce Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami, w tym na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu przez Administratora do Plików Cookie na tym urządzeniu, na warunkach określonych w niniejszej Polityce Cookie.
 9. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies w przeglądarce Użytkownika, dane w powyższym zakresie nie będą przetwarzane.
 10. Korzystanie z niniejszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików Cookie przez Użytkownika oznacza, iż będą one umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookie nie przechowują ani nie zapamiętują danych osobowych Użytkownika, a na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej giplegal.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie.
 2. Wszystkie materiały udostępnione na stronie internetowej giplegal.pl są objęte prawami autorskimi.
 3. Strona internetowa giplegal.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności bezpieczeństwo oraz za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 4. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką Prywatności lub Polityką Cookie prosimy kierować na adres e-mail rodo@giplegal.pl.
 5. Niniejszy dokument podlega prawu polskiemu.