POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza rekrutacyjnego umieszczonych na stronie internetowej giplegal.pl (zwanej dalej Stroną WWW) przetwarzane są przez administratora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – „Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Różana 53, 02-569 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000081910, posiadającą numer NIP 5213177009, REGON 017450023 (dalej zwana Administratorem).
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane osobowe podane w formularzu przez użytkownika Strony WWW (zwanego dalej Użytkownikiem). Maksymalny zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko Użytkownika, numeru telefonu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu, w jakim została wyrażona zgoda, tj.:
  • w celu skontaktowania się z Użytkownikiem lub udzielenia mu informacji w związku z wysłaniem formularza kontaktowego – w przypadku wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego,
  • w celu dodania Użytkownika i jego CV do bazy rekrutacyjnej Administratora – w przypadku wypełnienia i wysłania formularza rekrutacyjnego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, tj. skontaktowania się z Użytkownikiem lub dodania Użytkownika i jego CV do bazy rekrutacyjnej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a i b, jest zgoda Użytkownika (podstawa prawna z art. 6 ust.1 lit a RODO);.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione jedynie, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub za uprzednią zgoda wyrażoną przez Użytkownika, którego dane dotyczą. Ponadto dane Użytkownika mogą być powierzone firmie zajmującej się obsługą informatyczną Administratora jako podmiotowi przetwarzającemu.
 7. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 8. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu, w jakim została wyrażona zgoda, tj.:
  • prawo żądania od ADO dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;
  • prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych;
 9. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Użytkownik ma w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 11. W celu cofnięcia zgody należy wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail rodo@giplegal.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Różana 53, 02-569, Warszawa.
 12. Użytkownik nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Jednocześnie Administrator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie.

 

II. POLITYKA COOKIE

 1. Niniejsza Polityka Cookie jest skierowana do użytkowników korzystających ze strony internetowej giplegal.pl (zwanych dalej Użytkownikami).
 2. Usługodawcą strony internetowej giplegal.pl (dalej zwanej Stroną WWW) i administratorem plików Cookie jest „Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Różana 53, 02-569 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000081910, posiadającą numer NIP 5213177009, REGON 017450023 (dalej zwana Usługodawcą).
 3. Usługodawca, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony WWW, utrzymania i monitorowania stanu bieżącej sesji Użytkownika, a także analiz, statystyk i audytu wyświetleń strony internetowej, korzysta z plików Cookies oraz systemu Google Analytics, tj. system analityki internetowej pozwalający na analizę ruchu na Stronie WWW.
 4. Pliki Cookie są to niewielkie fragmenty tekstu wysyłane przez serwer WWW do przeglądarki i odsyłane z powrotem przy kolejnym wejściu na witrynę przez Użytkownika. Pliki Cookie pozwalają na zapamiętywanie preferencji Użytkownika.
 5. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookie: sesyjne, które są trwale usuwane w momencie zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki Użytkownika, aż do ich trwałego usunięcia.
 6. Podczas korzystania ze Strony WWW mogą być zbierane następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 7. Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu, za pomocą którego uzyskuje dostęp do Strony WWW, wyraża zgodę w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu przez Usługodawcę do Plików Cookie oraz innych plików o podobnym charakterze na tym urządzeniu, na warunkach określonych w niniejszej Polityce Cookie.
 8. Użytkownik został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, iż udzieloną zgodę może w każdym czasie cofnąć lub może jej nie udzielić poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki, z której korzysta przy przeglądaniu Strony WWW, tj. wyłączenie zapisywania plików Cookie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie przez Użytkownika obsługi plików Cookie może znacząco wpłynąć na funkcjonalność Strony WWW, uniemożliwiając korzystanie z niej w całości lub w części.
 9. Korzystanie z niniejszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików Cookie przez Użytkownika oznacza, iż będą one umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookie nie przechowują ani nie zapamiętują danych osobowych Użytkownika, a na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej giplegal.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie.
 2. Wszystkie materiały udostępnione na stronie internetowej giplegal.pl są objęte prawami autorskimi.
 3. Strona internetowa giplegal.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności bezpieczeństwo oraz za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 4. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką Prywatności lub Polityką Cookie prosimy kierować na adres e-mail rodo@giplegal.pl.
 5. Niniejszy dokument podlega prawu polskiemu.