Skip to main content
Category

Aktualności

Termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

Termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

 Zbliża się termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (tj. osobie fizycznej lub osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dla spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 roku. Termin ten upływa z dniem 13 lipca 2020 roku.

Spółki objęte obowiązkiem zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, to:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Zgłoszenie do CRBR odbywa się drogą elektroniczną na stronie https://www.podatki.gov.pl/crbr/ i może go dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Zgłoszenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Wykonywanie umów w dobie Covid-19

W związku z licznymi pytaniami co do wpływu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii (w tym konsekwencji ograniczeń i zakazów określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia) na funkcjonowanie i wykonywanie umów, warto pochylić się nad uregulowaniami przewidzianymi w prawie cywilnym. Co prawda każdy konkretny stan faktyczny wymagałby odrębnej oceny, jednakże chcielibyśmy poniżej przedstawić kilka ogólnych rozwiązań, które mogłyby mieć obecnie zastosowanie.

Należy pamiętać, że co do zasady, strony umowy zobowiązane są prawidłowo ją realizować, zaś strona, która umowy nie wykonuje (lub wykonuje ją nienależycie) zobowiązana jest do naprawienia szkody. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego strona taka jest jednak zwolniona od odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności. Za taką okoliczność (za którą dłużnik nie ponosi odpowiedzialności) przyjmowane jest m.in. niezdefiniowane w kodeksie cywilnym zdarzenie „siły wyższej”.

Zgodnie z wypracowanym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, „siła wyższa” to zdarzenie, które ma charakter nadzwyczajny i zewnętrzny, którego skutki nie dadzą się przewidzieć lub przynajmniej nie można im zapobiec. Za siłę wyższą powszechnie uznaje się zdarzenia o przyczynach naturalnych (vis naturalis), tj. klęski żywiołowe, takie jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, oraz akty siły (vis armata), np. wojny, stany wojenne, zamieszki. W związku z powyższą definicją, za zaistnienie zdarzenia “siły wyższej” można przyjąć ogłoszenie stanu epidemii, której przeciętny podmiot obrotu gospodarczego nie mógł przewidzieć, ani też zapobiec jej skutkom.

Przyjęcie, że nie ponosi się odpowiedzialności za niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) konkretnego zobowiązania po ogłoszeniu stanu epidemii (lub stanu zagrożenia epidemicznego) wymagałoby jednak wykazania, że sytuacja taka została spowodowana zaistnieniem zdarzenia “siły wyższej”, to jest np. zakazem prowadzenia określonej działalności gospodarczej, objęciem pracowników okresem kwarantanny, czy ograniczeniem w przemieszczaniu się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście w miarę upływu czasu i coraz silniejszego wpływu ogłoszenia stanu epidemii na stan gospodarki (w tym ewentualnego wprowadzania kolejnych ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych) wykazanie związku pomiędzy niewykonaniem zobowiązania a zaistnieniem zdarzenia „siły wyższej” może być ułatwione.

Należy też pamiętać, że niejednokrotnie strony definiują pojęcie “siły wyższej” na potrzeby umowy. Koniecznym byłoby zatem najpierw zweryfikowanie treści umowy, tak by ustalić, czy nie ogranicza ona pojęcia „siły wyższej”, a także, czy nie nakłada obowiązku podjęcia określonego trybu działania związanego ze zdarzeniem „siły wyższej”. Wskazanym byłoby również sprawdzenie, czy niewykonanie umowy może grozić uruchomieniem przez drugą stronę (która nie uzna argumentu o zwolnieniu z odpowiedzialności z uwagi na zdarzenie „siły wyższej”) zabezpieczeń takich jak np. możliwość skorzystania z kaucji pieniężnej lub gwarancji bankowej, lub uprawnienie do zlecenia wykonania obowiązku podmiotowi trzeciemu.


 

Zgodnie z art. 357¹ kodeksu cywilnego (klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków – rebus sic stantibus) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Przy ocenie czy w danej sytuacji możliwe jest zastosowanie powyższego przepisu należy pamiętać, po pierwsze, że modyfikacja lub rozwiązanie zakwestionowanej umowy dokonywane jest w postępowaniu sądowym, w drodze orzeczenia sądowego. W postępowaniu sądowym należałoby wykazać m.in. że spełnienie świadczenia wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami (jak np. koniecznością poniesienia nadmiernych nakładów i kosztów, w stosunku do nakładów branych pod uwagę w momencie zawierania umowy) lub groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. Ponadto należałoby wykazać, że powyższe skutki spowodowane są nadzwyczajną zmianą stosunków, czyli wynikają w danej sprawie z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii i ograniczeń /nakazów/ zakazów z tym związanych.


 

Należy również zwrócić uwagę, na przewidzianą w kodeksie cywilnym możliwość odstąpienia od umowy, gdy jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania. Druga strona może, w takiej sytuacji, wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin do wykonania obowiązku, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu takiego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji pojawia się jednak ryzyko, że druga strona powoła się na brak winy w niewykonaniu zobowiązania, właśnie z uwagi na fakt, iż opóźnienie w spełnieniu świadczenia powstało na wskutek zdarzenia „siły wyższej”, za jaką przyjmuje np. wprowadzenie stanu epidemii.


 

Należy również zwrócić uwagę na zawarte w kodeksie cywilnym uregulowanie, zgodnie z którym bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu „siły wyższej” uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem (lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju). W doktrynie wskazuje się jednak, że nie każde zdarzenie określone jako „siła wyższa”, skutkuje zawieszeniem biegu przedawnienia, a jedynie takie zdarzenie, które powoduje przeszkodę uniemożliwiającą uprawnionemu formalne dochodzenie roszczeń. Możliwe jednak, że sądy uznają iż zaistnienie stanu epidemii i jego skutki jak np. wprowadzane ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno podmiotów gospodarczych jak i sądów lub urzędów mogły spowodować, w konkretnej sytuacji, niemożność dochodzenia sprawy przed sądem.

W uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. ustawie w sprawie tzw. „Tarczy antykryzysowej” znalazły się też postanowienia dotyczące zawieszenia (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19) biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego (wskazanych w cyt. ustawie) a także, terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych i postępowaniach administracyjnych.

Możliwość przywrócenia terminów w postępowaniu administracyjnym i cywilnym wynikająca z obecnie obowiązujących przepisów oraz wyżej zasygnalizowane uregulowania zawarte w przepisach ustawy dotyczącej „Tarczy antykryzysowej” będą przedmiotem kolejnej informacji.

Spokojnych Świąt

Szanowni Państwo,

 

w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi,
serdecznie Państwu życzymy pogody ducha oraz
spokojnego wytchnienia w gronie najbliższej rodziny,

 

„Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych

 

#zostańwdomu

 

 

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

Szanowni Państwo,

W tym trudnym czasie spowodowanym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem pragniemy zapewnić Państwu ciągłość korzystania z usług Kancelarii.  Zdecydowaliśmy o przejściu w tryb pracy zdalnej, jednak nie zwalniamy biegu i działamy na maksimum możliwości, na jakie pozwala nam bieżąca sytuacja w kraju i na świecie.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod telefonami i mailami w stałych godzinach działania Kancelarii. Jednocześnie zapewniamy także możliwość kontaktu za pośrednictwem wideokonferencji.

Przypominamy także o możliwości korzystania z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie, na który także mogą Państwo kierować zapytania.

Życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia.
Zespół Kancelarii

Rekrutacja na stanowisko Praktykant

Kancelaria poszukuje studentów drugiego/trzeciego roku studiów na stanowisko praktykanta.

Oczekiwania wobec kandydatów obejmują chęć podjęcia długoterminowej współpracy z Kancelarią, znajomość systemu Legalis oraz bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, zaangażowanie, profesjonalizm i wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, dyskrecja, gotowość do podjęcia pracy od zaraz, bardzo dobre wyniki w nauce. Prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przez zakładkę Kariera.

 

Rekrutacja na stanowisko Aplikant

„Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych jest kancelarią z osiemnastoletnim doświadczeniem na rynku.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: Aplikant Radcowski

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • Status aplikanta radcowskiego I lub II roku
 • Biegła znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Pozytywne nastawienie do zadań, zaangażowanie i wysoka kultura osobista
 • Dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań
 • Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność: wykorzystywania pozyskanej wiedzy w sporządzaniu pism procesowych, opinii oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;

Oferujemy:

 • Pracę przy dużych i ciekawych projektach dla renomowanych klientów
 • Możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia praktycznego w zakresie obsługi prawnej, w tym w zakresie spraw sądowych
 • Zdobywanie doświadczenia zawodowego u boku bardzo dobrych specjalistów

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@giplegal.pl lub o kontakt poprzez zakładkę Kariera

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”

Informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskanych w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest „Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych (dalej: „GIP”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji, w tym w szczególności odpowiedzi na Państwa wiadomości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez GIP znajdą Państwo pod adresem https://www.giplegal.pl/polityka-prywatnosci/ 

Rekrutacja na stanowisko Sekretarka – Recepcjonistka

Kancelaria poszukuje sekretarki/recepcjonistki – osoby energicznej, o wysokiej kulturze osobistej, posiadającej umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole, z pozytywnym nastawieniem do otoczenia, umiejętnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi, kilkuletnim doświadczeniem oraz z bardzo dobrą znajomością MS Office i języka angielskiego.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt poprzez zakładkę Kariera.

 

Zmiany w prawie

Zmiany regulacji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów („Ustawa”) z 20 lipca 2018 roku doczekała się już dwu nowelizacji, z których pierwsza została uchwalona 6 grudnia 2018 roku i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Celem tej zmiany było m.in. umożliwienie przedsiębiorcom uniknięcia ryzyka związanego z przekroczeniem limitu pomocy publicznej de minimis.
Ryzyko to wynika z wyrażonej w art. 14 Ustawy zasady, że jej przepisy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
Oznacza to, przede wszystkim, że:

 • przyjęcie w Ustawie, iż w zamian za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność uiszcza się kwotę stanowiącą równowartość 20 opłat rocznych powoduje, że użytkownik wieczysty uzyskuje prawo własności gruntu za cenę niższą niż rynkowa;
 • zgodnie z wyjaśnieniami UOKiK co do pomocy de minimis (https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563) nabycie „nieruchomości publicznej (w tym przypadku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, po cenie niższej niż rynkowa powoduje konieczność zastosowania przepisów o pomocy publicznej”;
 • w przypadku gdy w związku z przekształceniem użytkowanie wieczystego we własność i ustaleniem odpłatności z tego tytułu za cenę niższą niż cena rynkowa następuje przekroczenie limitu pomocy de minimis, przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczenia dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia;
 • wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.

Powyższe przepisy mogą mieć zastosowanie zarówno do przedsiębiorców będących deweloperami, jak i np. przedsiębiorców który posiadają lokal użytkowy (lub lokal mieszkalny w którym prowadzą działalność gospodarczą) w budynku wielomieszkaniowym lub domu jednorodzinnym położonym na gruncie objętym przekształceniem.
W związku z tym ustawodawca nowelą z 6 grudnia 2018 roku wprowadził uregulowanie (art. 7 ust. 6a Ustawy), które ma na celu uniknięcie przez przedsiębiorców powyższego ryzyka.
Zgodnie z cytowanym przepisem właściciel gruntu (dotychczasowy użytkownik wieczysty) będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia (czyli w przypadku gdy przekształcenie nastąpiło z dniem 1 stycznia 2019 – do końca marca 2019 roku) złożyć właściwemu organowi (np. prezydentowi miasta, staroście) oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez:

 1. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 1% albo
 2. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2% albo
 3. 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3% albo
 4. okres w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej była wyższa niż 3%.

Na skutek takiego oświadczenia przedsiębiorca deklaruje, że nie będzie korzystać z pomocy publicznej, a docelowo spłaci pełną wartość przekształcanego prawa.
W dniu 13 lutego 2019 roku weszła w życie kolejna zmiana Ustawy. Nowelizacja ta dotyczy przede wszystkim stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości gruntowe:

 • na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przeznaczone na wyżej opisane cele,

co za tym idzie, dotyczy też stawki rocznej opłaty przekształceniowej za powyższe grunty.
Stawka ta będzie wynosić obecnie 1 % ceny nieruchomości, a nie 3 % jak dotychczas, co do zasady, przyjmowano.
Ponadto, wprowadzono zasadę, że w wypadku gdy na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy określająca bonifikatę od jednorazowej opłaty przekształceniowej wyższą niż określona w Ustawie odnośnie gruntów Skarbu Państwa, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, powinien podwyższyć taką bonifikatę.
Jak wynika z wyżej przedstawionych informacji kwestie uregulowane Ustawą są złożone co może jeszcze powodować dalsze wątpliwości przy jej interpretacji i stosowaniu.

Fundacja Sztuka i Pasja

Jako Kancelaria angażujemy się w wybrane projekty prospołeczne, współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami w ramach ich bieżącej działalności, jak i włączamy się w realizowane przez nich projekty.

sztukaipasja

Fundacja działająca na rzecz promocji i upowszechniania kultury i sztuki, a także platforma umożliwiająca każdej osobie włączenie się w prace Fundacji oraz realizację własnej pasji.


Continue Reading